Caută
Close this search box.

“O ŞANSĂ PENTRU VIITORUL TĂU” PROGRAM DE BURSE INTEGRALE ACORDATE ELEVILOR DE LICEU – UPDATE

PRIMĂRIA SECTORULUI 3 ŞI DE COMPLEXUL EDUCAŢIONAL LAUDE-REUT

– REGULAMENT –


I. PERIOADA PROGRAMULUI: septembrie 2022 – august 2026


II. BENEFICIARI: 10 elevi înscrişi în clasa a IX-a în anul şcolar 2022 – 2023


III. DOSARUL de înscriere va conţine:


1. Adeverinţă de elev eliberată/transmisă prin email de școală la care este înscris
acesta, care să precizeze:

  •  media de absolvire a clasei a VII-a – 9.50
  •  media generală – semestrul I al clasei a VIII-a – 9.50
  •  media la limba engleză – clasa a VII-a – 9.50
  •  media la limba engleză – semestrul I al clasei a VIII-a – 9
  •  nota la purtare – clasele V – VII – 10
  •  nota la purtare – semestrul I al clasei a VIII-a – 10

2. Formular de înscriere ANEXA 1 (se completează de ambii părinţi/susţinători legali);
3. Copie a buletinului de identitate /certificat de nastere/ carnetului de elev (din care
să reiasă ca elevul are domiciliu in București sau judetul Ilfov);
4. In cazul în care candidatul nu are carte de identitate , unul dintre părinți va
depune o copie a cărții de identitate din care să rezulte domiciliul.
5. Recomandare din partea directorului / directorului adjunct al instituţiei.
6. În cazul în care părinții sunt divorțați și copilul este în custodia unui singur părinte ,
se va atașa și hotărârea judecătorească , din care să reiasă acest lucru.


IV. CRITERII OBLIGATORII ÎN ÎNTOCMIREA DOSARULUI:


1. Elevul este înscris într-o școală situată în București (reiese din adeverinţa de elev);
2. Elevul domiciliază în București sau judetul Ilfov (reiese din buletinul de identitate /
carnetul de elev);
3. Media de absolvire a clasei a VII-a (anul şcolar 2020 – 2021) şi a semestrului I al
clasei a VIII-a (anul şcolar 2021 – 2022) este peste 9,50;
4.Media la limba engleză în clasa a VII-a este 9,50 şi în semestrul I al clasei a VIII-a este
peste 9,00;
5.Nota la purtare în clasele V – VII şi în semestrul I al clasei a VIII-a este 10.
NOTĂ – Dosarele se vor depune de pe e-mailu personal al părinților ,nu de pe cel al
instituției la care lucrează .Există riscul intrării în SPAM.


V. CRITERII DE EVALUARE A CANDIDAŢILOR:


 ETAPA I (25% din nota finală)
Interviu / discuţie liberă online (în limba română şi în limba engleză) cu o comisie numită
de directorul unităţii. La interviu, participă şi directorul Complexului Educaţional Laude-
Reut, un reprezentant al Primăriei Sectorului 3 şi un reprezentant al Inspectoratului Şcolar.
 ETAPA a II-a (75% din nota finală)
Test interdisciplinar (limba română – limba engleză – matematică) – durata de 3 ore
– în funcţie de numărul de elevi înscrişi, se va stabili locul de desfăşurare;
– testul este elaborat în cadrul Complexului Educaţional Laude-Reut de către o comisii
numite de directorul unităţii;


NOTĂ:


Nota finală obţinută în urma testărilor (etapa I şi etapa a II-a) trebuie să fie minimum 8,50
a. Bursa integrală ce acoperă l00% taxa de școlarizare la valoarea ei curentă din fiecare
an școlar
– se primește dacă elevul obține minim media 9,50 la concursul ,,O șansă pentru
viitorul tău” susținut la disciplinele: limba romană, matematica si limba engleză
– se păstrează dacă elevul obține anual minim media 9,50 la fiecare dintre disciplinele
de bacalaureat (limba romană, matematica/istorie si limba engleză, in funcție de
profil) si media 10 la purtare.


Dacă nu sunt îndeplinite condițiile, elevii din această categorie vor trece la bursa parțială,
descrisa mai jos la punctul b) sau sa piardă bursa daca nu se înscriu in condițiile bursei parțiale.
b. Bursa parțială ce acoperă 7800 euro net/an, părinții având obligația sa contribuie cu
diferența pană la nivelul taxei de școlarizare la valoarea curentă din fiecare an școlar.
– se primește dacă elevul obține minim media 8,50 la concursul ,,O șansă pentru
viitorul tău” susținut la disciplinele: limba romană, matematica si limba engleză
– se păstrează dacă elevul obține anual minim media 8,50 la fiecare dintre disciplinele
de bacalaureat (limba romană, matematica/istorie si limba engleză, in funcție de
profil) si media 10 la purtare.


Dacă nu sunt îndeplinite condițiile de mai sus, elevii din această categorie vor pierde bursa
parțială.
La sfârșitul anului școlar, daca sunt îndeplinite condițiile bursei integrale prevăzute la punctul
a, elevii din aceasta categorie pot trece la bursa integrala in anul școlar următor.


VI. REEVALUARE:


La sfârşitul fiecărui an şcolar, conducerea Complexului Educaţional Laude-Reut va realiza o
reevaluare a fiecărui beneficiar al bursei de şcolarizare după criteriile menționate mai sus.

DATA 

ACŢIUNEA 

RESPONSABIL 

24 februarie-4 martie 2022

 

Popularizare informatiei

Complexul Educațional 

Laude-Reut 

ISMB

Primarie

7-11  martie 2022

Înscrierea online dosarele arhivate vor fi trimise la adresa de email: secretariat2@laude-reut.ro 

In titlul email-ului va fi specificat: 

Înscriere program burse  –O sansa pentru viitorul tau

Complexul Educațional 

Laude-Reut 

14 martie    2022 

Validarea si afișarea pe site-ul scolii a dosarelor admise 

Complexul Educațional 

Laude-Reut 

15 martie    2022 

Afișarea programării interviurilor pentru proba practică. 

Complexul Educațional 

Laude-Reut 

16 martie 2022

Întâlnire a candidaților şi a părinților acestora cu conducerea Complexului Educațional Laude-Reut  si reprezentantul primariei

Reprezentat primarie si ISMB

 

Complexul Educațional 

Laude-Reut 

17 – 18. 21 martie 2022 

ora 9.00  

Desfășurarea concursului – Etapa I (proba practică-interviu) 

Susținerea interviului cu profesorii scolii si reprezentantii ISMB si primarie

Reprezentat primarie si ISMB

 

Complexul Educațional 

Laude-Reut 

 

22  martie 2022,  ora 10.00 

 

Desfășurarea concursului – Etapa II-a (proba scrisă) 

Proba se va desfășura la sediul școlii 

Reprezentat primarie ,  ISMB

 si Complexul Educațional Laude-Reut

31  martie  2022 

Afișarea rezultatelor 

Complexul Educațional 

Laude-Reut 

  • Nota 1. Nu se admit contestații la proba de interviu si proba scrisă.
  • Nota 2. Se vor respecta regulile de distanțare sociala conform legislației in vigoare
  • NOTĂ – După depunerea dosarului pentru înscrierea la bursă , veți fi contactat de serviciul secretariat atât pe e-mailul personal cât și telefonic pentru confirmare .
  • In cazul în care nu veți fi contatct de serviciul secretariat până la data de 11.03.2022, ora 14 , vă rugăm să vă adresați serviciului secretariat ,tel 031.438.2046

REZULTATE FINALE

TABEL REPARTIZAREA ELEVILOR

REZULTATE INTERVIU

PROCES VERBAL VALIDARE

PROGRAMARE SUBCOMISIA 1

PROGRAMARE SUBCOMISIA 2

Alătură-te familiei Laude-Reut!

Partenerii Noștri

(Visited 4.600 times, 1 visits today)